top of page

Kompetanseplan for ledere

Målet er at klubbens ledere skal oppfylle NFF Kvalitetsklubbs krav til kompetanse:


Flertallet i klubbens styre skal ha gjennomført Fotballeder 1.
Kvalitetsklubbansvarlig har ansvar for å ha oversikt over kompetanse hos styremedlemmer.

Nye styremedlemmer skal oppfordres til å ta Fotballeder 1-kurs i regi av kretsen. Hvert 3-4 år
arrangeres klubbinternt Fotballeder 1-kurs for alle bidragsytere i klubben (trenere, lagledere,
trenerveiledere, medlemmer i sportslig utvalg). På de delene som omhandler intern klubbutvikling
planlegges da at så mange som mulig deltar uavhengig av om de har kurset fra tidligere, og vi vil
forsøke å samarbeide med kursholder om å legge kurset opp på en slik måte at dette er
gjennomførbart.


Vi vil også forsøke å legge bedre til rette for at klubbens medlemmer deltar på samlinger i regi av
kretsen. Styremedlemmene har et felles ansvar for dette.

bottom of page