top of page

Kompetanseplan for trenere

Målet er at klubbens trenere skal oppfylle NFF Kvalitetsklubbs krav til kompetanse:

Barnefotball (6-12):

  • En trener pr. lag med minimum barnefotballkvelden

  • En trener pr. årskull med minst ett delkurs fra NFF Grasrottreneren

Ungdomsfotball (13-19):

  • En trener pr. lag med ungdomsfotballkvelden

  • En trener pr. årskull med NFF Grasrottreneren

Sportslig utvalg har ansvar for å ha oversikt over kompetanse hos trenerne.

Minst en trener per lag skal gjennomføre Grasrot 1 i løpet av de to første årene (6-7 år). For
å oppnå dette arrangeres klubbinternt Grasrot 1 høsten i hvert 3. år (fra 2023).
Målsetningen er da at alle trenere for 6 og 7 år deltar på dette. Sportslig utvalg har ansvar
for å arrangere kurset og kontakte trenerne for påmelding. Trenerveileder bistår i den
praktiske gjennomføringen av kurset og har ansvar for å finne spillere til de praktiske
øktene.


Minst en trener per lag skal gjennomføre Grasrot 2 i løpet av de to neste årene (7-8 år). For
å oppnå dette arrangeres klubbinternt Grasrot 2 høsten hvert 3.år (fra 2024). Målsetningen
er da at alle trenere for 7 og 8 år deltar på dette. Sportslig utvalg har ansvar for å arrangere
kurset og kontakte trenerne for påmelding. Trenerveileder bistår i den praktiske
gjennomføringen av kurset og har ansvar for å finne spillere til de praktiske øktene.


Minst en trener per lag skal gjennomføre Grasrot 3 og 4 i løpet av årene 9-12 år. Dersom det
er ønske om det kan det arrangeres klubbinterne kurs, men hovedsakelig planlegges det at
trenerne tar oppsatte kurs i kretsen. Sportslig utvalg har ansvar for å kontakte trenerne for
informasjon om og oppfordring til påmelding. Dersom det er få trenere per kull som tar
Grasrot 3 og 4 arrangeres Ungdomsfotballkvelden hvert annet år.

Trenerveileder/rekrutteringsansvarlig har ansvar for å informere trenere for nye kull om
kompetanseplanen. Planen skal også ligge på klubbens nettsider. Planen presenteres på
trenerforum to ganger årlig. Her planlegges også hvilke trenere som skal ta kurs.

bottom of page