top of page

Kontrollutvalg

Kontrollutvalg er et årsmøtevalgt organ som har to hovedoppgaver. Det skal dels kontrollere styret og avgi en beretning til årsmøtet, og det skal dels gi uttalelser til forslag som fremmes for årsmøtet.

Mer informasjon om dette finnes på idrettsforbundets nettsider.

 

På årsmøtet 2022 ble følgende valgt inn i Baunes kontrollutvalg:

Espen Kismul 

Jarle Bolstad

Eva Mari Pettersen (vara)

bottom of page