top of page

Økonomiplan for Sportsklubben Baune

Innledning

Hensikten med planen er å ha retningslinjer for hvordan midler som Sportsklubben Baune har ansvaret for skal håndteres. Den skal sikre rettferdig behandling av lagene og gi trygghet i økonomien totalt sett.

 

Økonomiske prinsipper
Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom sponsoravtaler, tilskudd, gavemidler, inntektsbringende tiltak og medlemskontingenter. Klubbens midler skal oppbevares på bankkontoer. Aksjer, fond og andre verdipapirer skal ikke benyttes.


Budsjett
Klubben skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet - slik at avvik lett kan følges opp. Budsjettet skal baseres på forsiktighetsprinsippet, og med bakgrunn i reelle tall fra foregående års regnskap og budsjett.


Regnskap
Regnskapet følger kontantprinsippet, dvs. at inntekter og kostnader bokføres i den regnskapsperiode (år) der posten har oppstått. Ved større beløp kan det likevel foretas avsetning/periodisering slik at bokføring skjer tilhørende korrekt år. Klubben har engasjert regnskapsfører som fører regnskapet for klubben. Klubben mottar regnskapsrapporter på forespørsel. Regnskapsåret følger kalenderåret og revideres av valgt kontrollutvalg.

 

Økonomistryring og kontanthåndtering
Det er styrets plikt å sørge for god og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysningene. Kontanthåndtering skal forsøkes unngått, og man benytter klubbens Vipps-konto til inntekter.

 

Regningsbetaling

Klubben sine inngående fakturaer/utlegg/bilag skal som hovedregel godkjennes av styreleder før de utbetales av økonomiansvarlig. Klubben gir økonomiansvarlig fullmakt til å godkjenne og utbetale beløp opp til NOK 5 000 alene.

 

Innkreving
Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti, fortrinnsvis driftskonto (unntak dersom kasserer har gitt beskjed om annen konto til spesielle formål). Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere mv.


Lagkasse
Sportsklubben tillater ikke bruk av private lagkasser i klubben. Klubbens styreleder og økonomiansvarlig skal ha innsyn i kontoene. Ved sammenslåing av lag skal deltagende lags lagskontoer slås sammen til en konto og følge det sammenslåtte lag videre. Ved avvikling av lag skal konto avsluttes og innestående overføres til sportsklubbens driftskonto.

Alle transaksjoner i lagkassene skal regnskapsføres i klubbens regnskap. Utbetalinger skjer ved levering av bilag eller fakturaer til økonomiansvarlig, eventuelt ved at lagets representanter får tilgang selv og utbetaler. Bilag skal alltid sendes økonomiansvarlig. Utgående fakturaer sendes ut av økonomiansvarlig eller den regnskapsføreren klubben engasjerer.

 

Bilgodtgjørelse / Reiseregning

Trenere, lagledere, styremedlemmer eller andre som har avtale om å få dekket utgifter til kjøring i forbindelse med oppgaver utført for klubben, plikter å levere godkjente bilgodtgjørelsesskjema før godtgjørelsen utbetales.


Økonomisk ansvar
For klubbens økonomiske forpliktelser hefter hele styret. Enkeltlag eller personer i klubben kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse. Dette innebærer blant annet at det bare er styret som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter for klubben. Sportsklubben har etablert styreforsikring.
Seniorlagene kan inngå forpliktende kontrakter med sine samarbeidspartnere.


Bruk av bankkonto
For Sportsklubben Baune er det økonomiansvarlig og styreleder som disponerer spare- og driftskontiene. Økonomiansvarlig gjennomfører som hovedregel alle utbetalingene. Alle bilag/fakturaer på over NOK 5 000 skal godkjennes av styreleder før de utbetales.

bottom of page