top of page

Oppstart nye kull i SK Baune

Hvem har ansvar
Trenerveileder for barnetrinnet har ansvar for rekruttering. Dugnadsansvarlig bidrar med praktisk organisering. Se egne rollebeskrivelser.

Når
Oppstart våren før skolestart. Rekrutteringsansvarlig tilpasser oppstartsdato fra år til år, anslagsvis uken etter påske. Deretter gjennomføres en trening per uke. Baneansvarlig setter av tid og bane.

Målgruppe
Målgruppen er Landås skolekrets.

Distribusjon av informasjon

Det skal henges opp informasjon i nærområdet og i barnehagene i nærheten (Sletten, Mannsverk, Landås, Fantoft), helsestasjon. Det skal også avtales informasjon på skolen (informasjon på første foreldremøte, ranselpost).

Informasjon legges ut på Baunes nettside, i Baunes Facebook-grupper og i lokale grupper på Facebook (Landås skole – Foreldreforum, Folk som hjelper hverandre - Landås). Involverte bes også om å spre informasjon i sosiale medier via sine egne nettverk. Vi vil involvere spillere i hvordan vi kan spre informasjon i medier som er mer brukt av barna selv, og jobbe med en strategi for dette.

Organisatorisk arbeid
Vi tilstreber rekruttering av grupper som ofte er underrepresentert; jenter og barn med minoritetsbakgrunn.

Strategi for rekruttering av jenter

 • Rekruttering av kvinnelige trenere allerede fra oppstart.

 • Tine fotballskole er en viktig rekrutteringsarena. Vi må jobbe med å få flere jenter som instruktører her for å tilby gode rollemodeller.

 • Gutter og jenter trener samtidig, men det vurderes kontinuerlig om deler av treningen skal være kjønnsdelt, og om det skal være egne gutte- og jentelag allerede fra oppstart. Klubben jobber med et eget opplegg for å rekruttere og beholde jenter i klubben. Se sportsplan.

 • Det kan også være aktuelt å få 5.-7.-klassinger til å informere om fotballtrening på 1.trinn etter skolestart, her ønsker vi også at jenter deltar.

Strategi for rekruttering av barn med minoritetsbakgrunn

 • Informasjon om klubben og trening tilgjengelig på mange ulike språk. 

 • Informasjonen er bearbeidet for at familier med minoritetsbakgrunn skal få svar på spørsmål de kan ha før oppstart

 • Vi bruker aktivt trenere med minoritetsbakgrunn i videre rekrutteringsarbeid.

 • Selv om oppstart er før skolestart, er det også en ny rekrutteringsrunde når skolene starter, for å inkludere bredere.

 

Klubben har midler for å støtte dem som trenger økonomisk hjelp for å delta i fotballaktiviteter. Vi kan ettergi kontingent, og betale deltakelse i cup og på reiser. Vi er også behjelpelige med å få tak i utstyr til dem som trenger det. Det informeres om muligheten for økonomisk støtte i rekrutteringsmateriell, og trenerveileder/trener/lagleder har ansvar for å fange opp og be om støtte til spillere det er aktuelt for, dersom foreldrene selv ikke har tatt kontakt.

Hvem deltar på treningene
De første seks treningene gjennomføres sammen med spillere fra A laget, damelaget og juniorlaget (to treninger på hver). Trenerne på disse lagene har ansvar for tilstrekkelig deltakelse. Rekrutteringsansvarlig har ansvar for gjennomføring av de første seks treningene. Deretter tar lagets trenerer over, og rekrutteringsansvarlig går inn i rollen som trenerveileder. Det første året prøver trenerveileder å være til stede stort sett på hver trening til oppstarten av neste kull går i gang.

Organisering av treningene og laget
I løpet av de tre første treningene må 1-2 lagledere være rekruttert. Lagleder noterer kontaktinformasjon til spillere og foreldre i løpet av de første treningene, og formidler dette til medlemsansvarlig. I løpet av treningene samler trenerveileder foreldrene og informerer om hva som trengs for å få et lag til å fungere; lagleder, trenere og hjelperes roller. Alle har sine avgrensede oppgaver, slik at arbeidet fordeles (se egne rollebeskrivelser).

Rekrutteringsansvarlig tar initiativ til og blir med på første foreldremøte, som bør avholdes tidlig høst. Møtet kan holdes på Montana vandrerhjem. Representant for styret kommer og informerer om klubben. Lagleder organiserer foreldremøtet.

Trenerveileder har ansvar for å videreutvikle og oppdatere rekrutteringsplanen og veiledning til lagleder, hjelper og trener.

Fotballfaglig innhold
Fotballfaglig har oppstarten fokus på gøy med ball og at treningen er godt organisert. Viktig med mye aktivitet og ballkontakt. Viktigste målet er at alle skal ønske å komme igjen neste gang. Viser til sportsplan for detaljer rundt dette.

 

Strategi for kompetansehevende tiltak

 • Klubben arrangerer klubbinternt trenerkurs (Grasrot 1) hver høst i oddetallsår. Ved tilstrekkelig interesse kan det også arrangeres kurs i partallsår, eventuelt oppfordres det til deltakelse på kurs i kretsens regi.

 • Klubben arrangerer klubbinternt trenerkurs (Grasrot 2) hver høst i partallsår.

 • Klubbinterne trenerkurs (Grasrot 3 og evt 4) arrangeres ca hvert annet år, når målgruppen er tilstrekkelig stor.

bottom of page